देवी मंगल हारति

Nav Durga

श्री चक्र पुर मंदु स्थिरमैन श्री ललित पसिडि पादालकिदॆ नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदॆ नीराजनं

बंगारु हारालु सिंगारमॊलकिंचु अंबिका हृदयकु नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदॆ नीराजनं

श्री गौरि श्रीमात श्रीमहाराज्ञि श्री सिंहासनेश्वरिकि नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदॆ नीराजनं

कल्पतरुवै मम्मु कापाडु करमुलकु कवकंबु कासुलतो नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदॆ नीराजनं

पाशांकुश पुष्प बाणचापधरिकि परम पावनमैन नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदॆ नीराजनं

कांति किरणालतो कलिकि मॆडलो मॆरिसॆ कल्याण सूत्रम्मु नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदॆ नीराजनं


चिरुनव्वु लॊलिकिंचु श्रीदेवि अधरान शतको टि नक्षत्र नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदॆ नीराजनं

कलुवरेकुल वंटि कन्नुल तल्लि श्रीराजराजेश्वरिकि नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदॆ नीराजनं

मुदमार मोमुन मुच्चटग दरियिंचु कस्तूरि कुंकुमकु नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदॆ नीराजनं

चंद्रवंकनिकिदॆ नीराजनं

शुक्रवारमुनाडु शुभमुलॊसगे तल्लि श्री महालक्ष्मि किदॆ नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदॆ नीराजनं

मुग्गुरम्मलकुनु मूलमगु पॆद्दम्म मुत्यालतो नित्य नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदॆ नीराजनं

शृंगेरि पीठान सुंदराकारिणि सौंदर्यलहरिकिदॆ नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदॆ नीराजनं

सकल हृदयाललो बुद्धिप्रेरण जेयु तल्लि गायत्रिकिदॆ नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदॆ नीराजनं

दान नरसिंहुनि दयतोड रक्षिंचु दयगल तल्लिकिदॆ नीराजनं
आत्मार्पणतो नित्य नीराजनं


श्री चक्र पुर मंदु स्थिरमैन श्री ललित पसिडि पादालकिदॆ नीराजनं
बंगारुतल्लिकिदॆ नीराजनं

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें